Deze verklaring is van toepassing op Van Dinther Bedrijfsautomatisering B.V. (KvK: 18057533) hierna genoemd ‘ Van Dinther’.

Van Dinther hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Dinther houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Van Dinther zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers 
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Van Dinther verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Facturering
 • Communicatie;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Dinther de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Van Dinther opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees 
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Van Dinther verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Van Dinther de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Organisatie
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Van Dinther opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde worden door Van Dinther verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming en/of digitale aanvraag voor informatie

Voor de bovenstaande doelstelling kan Van Dinther de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Organisatie
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Functie
 • Telefoonnummer (zakelijk);
 • E-mailadres (zakelijk).

Uw persoonsgegevens worden door Van Dinther opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode van een maand.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Van Dinther verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Van Dinther de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • Kopie rijbewijs (indien gebruik gemaakt wordt van een auto van de zaak)
 • BSN;

Uw persoonsgegevens worden door Van Dinther opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Indien van toepassing het inkopen van software bij derden na opdracht van de klant;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Van Dinther bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Deze termijnen zijn vastgelegd in het verwerkingsregister.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Van Dinther van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan d.m.v. een schriftelijke verklaring.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiserenen zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 Google Analytics
Van Dinther maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Van Dinther te kunnen verstrekken.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Dinther heeft hier geen invloed op.

Van Dinther heeft Google geen toestemming gegeven om via Van Dinther verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Van Dinther Bedrijfsautomatisering
Elftweg 2a
4941 VP Raamsdonksveer
info@vandinther.net